@sokundavid_official

@sokundavid_official

Sokun David

សូមស្វាគមន៍មកកាន់ TikTok របស់ខ្ញុំបាទ អរគុណពុកម៉ែបងប្អូនសម្រាប់ការស្រលាញ់🙏


Likes: 82.4M
Followers: 4.2M
Following: 10K
រឿងអប់រំសម្រាប់រដូវការបិណ្ឌភ្ជុំ ( ដឹងខុសហួសពេល )
21 hours ago
192.4K
6.7K
62
រឿងអប់រំសម្រាប់រដូវការបិណ្ឌភ្ជុំ ( ដឹងខុសហួសពេល )
22 hours ago
70.9K
3.3K
21
បទថ្មីប្អូនប្រុសផារិន សម្រាប់ដូវភ្ជុំបិណ្ឌ 🥰🌷
5 days ago
188.7K
22.3K
81
❤️🌷👌
5 days ago
384.2K
18.4K
68
សាលិ អាមួយ លើកនេះធ្ងន់ក៏ហើយ😂
5 days ago
238.4K
14K
23
ចំណីពេលភ្ជុំមកដល់ហើយបងប្អូន 😝✌️
8 days ago
339.6K
17.9K
49
ដល់ចឹងដឹងនិយាយថាម៉េចទេ សៅ😒
10 days ago
363.1K
21.3K
68
ហុឹម! សៅអើយសៅ😒
11 days ago
236.9K
13K
42
ជុំសៅ អីឡូវបាកណាស់😒
11 days ago
653.4K
23.5K
29
Sad ណាស់វើយ😝
11 days ago
130.4K
4.5K
35
លើកនេះ សាលិ អាមួយ ជឿជាក់បោះគេ😅
11 days ago
465K
28.5K
181
គិតម៉េចឡូវនឹងបងប្អូន បើសាលិគាត់ធ្វើអញ្ចឹង 😔🙏
14 days ago
384.6K
23.2K
88
ដល់ពេលចឹងដឹងនិយាយម៉េចទេ សាលិ 😒
15 days ago
344.2K
21.3K
71
រឿង | និស្ស័យស្នេហ៍ចាំជាតិ ភាគ០២
16 days ago
110.5K
6.5K
18
រឿង | និស្ស័យស្នេហ៍ចាំជាតិ ភាគ០២
16 days ago
180.9K
7.3K
26
អរគុណសម្តេចពុក អរគុណសន្តិភាព❤️🙏🙏🙏
3 months ago
961.6K
55.3K
447